Paieška

In memoriam Henrika Šečkuvienė

Eidama 69-uosius metus mirė choro dirigentė, muzikos mokytoja ekspertė, Lietuvos chorų sąjungos narė, doc. dr. Henrika Šečkuvienė. Henrika Gunevičiūtė Šečkuvienė gimė 1954 m. birželio 26 d. Vilniuje. Dar besimokydama vidurinėje mokykloje, Henrika pradėjo dainuoti Respublikinių profsąjungos kultūros rūmų mergaičių chore „Liepaitės“. 1972–1975 m. choro dirigavimo mokėsi Vilniaus Juozo Tallat-Kelpšos aukštesniojoje muzikos mokykloje (dėst. Edmundo Sapranavičiaus klasė). Mokyklą baigusi su pagyrimu, 1975–1980 m. studijavo Lietuvos valstybinėje konservatorijoje (doc. Klemenso Griauzdės klasė).

Nuo 1972 m. dirbo Respublikinių profsąjungos kultūros rūmų mergaičių choro „Liepaitės“ chormeistere, o nuo 1992 m. – Vilniaus chorinio dainavimo mokyklos „Liepaitės“ mokytoja. Nuo 1994 m. – Vilniaus moterų choro „Liepos“ chormeisterė.

1978–1982 m. H. Šečkuvienė dirbo Vilniaus valstybinio pedagoginio instituto studentų dainų ir šokių ansamblio „Šviesa“ chormeistere, nuo 1980 m. – Estetinio lavinimo katedros dėstytoja, nuo 1989 m. vyr. dėstytoja. 1982 m. suorganizavo šio instituto merginų chorą, kurį parengė 1983 m. respublikiniam moterų ir vyrų chorų sąskrydžiui Šiauliuose ir 1985 m. respublikinei dainų šventei, prizinių vietų su juo pelnė miesto chorų apžiūrose, nemažai koncertavo.

1992 m. Vilniaus pedagoginiame universitete (vėliau – Lietuvos edukologijos universitetas) atgaivinus Muzikos katedrą, čia rengė būsimuosius muzikos mokytojus (buvo šios katedros choro dirigavimo dėstytoja ir choro studijos vadovė). Daug prisidėjo rengiant ir įregistruojant universiteto Muzikos mokytojų bakalauro ir magistro studijų programas, vykdant jų savianalizę ir įgyvendinimą.

H. Šečkuvienė 2001 m. apgynė socialinių mokslų daktaro disertaciją „Priešmokyklinio amžiaus vaikų muzikinių gebėjimų ugdymas muzikos mokykloje“. Dirbdama derino įvairiapusį pedagoginį ir mokslinį darbą, 2004 m. ji išleido mokslinį metodinį leidinį „Vaiko muzikinių gebėjimų ugdymas“, publikavo mokslinių straipsnių muzikinio ugdymo klausimais Lietuvos ir užsienio moksliniuose leidiniuose.

Henrika Šečkuvienė (1954–2023) užsitarnavo didžiulę pagarbą chorų vadovų, muzikos mokytojų ir edukologų bendruomenėse. Nuoširdžiai užjaučiame jos šeimą ir artimuosius.

Su velione galima bus atsisveikinti antradienį, kovo 14 d., nuo 9 val., Paco g. 4, Vilniuje (šalia Šv. Apaštalų Petro ir Povilo bažnyčios, I šarvojimo salėje). Urna išlydima 14.45 val. į Rokantiškių kapines.