Paieška

Kviečiame siūlyti 2020 metų renginius/veiklas pagal Lietuvos chorų sąjungos remiamas chorinės veiklos kryptis!

LIETUVOS CHORŲ SĄJUNGOS REMIAMOS CHORINĖS VEIKLOS KRYPTYS 2020 METAIS

Nuostatai_LCHS_2020 ATSISIŲSTI

Paraiška_LCHS_2020 ATSISIŲSTI

LCHS Taryba prioritetinį dėmesį 2020 metais nutarė skirti šioms veiklos kryptims:

  1. Kompetentingų Lietuvos chorvedžių seminarai ir koncertinių programų su chorais iš mažesnių regionų rengimas (siūlytume  jungtis po kelis regioninius chorus ir kviesti kompetentingą chorvedį vesti seminarą, praktinius mokymus ar parengti koncertinę programą).
  1. Specialių prizų skyrimas Lietuvoje vykstantiems tarptautiniams konkursams (pvz. geriausiam dirigentui, už vertingiausią chorinę programą, už lietuviškų kūrinių geriausią atlikimą ir pan.) pagal pateiktas paraiškas.
  1. Gimnazijų mišrių, vyrų ir moterų chorų judėjimų stiprinimas. Iniciatyvos dėl chorų festivalių ar konkursų, taip pat kūrinių užsakymas, seminarų bei meistriškumo kursų chorams rengimas.
  1. Iniciatyvos skirtos stiprinti bendradarbiavimą su choro dirigavimo (ir kitų muzikinių) specialybių studentais.
  1. Iniciatyvos skirtos pagerinti Lietuvos chorinio dainavimo situaciją, didinti chorinio dainavimo patrauklumą bei populiarumą.

Bendrosios nuostatos:

  1. LCHS įsipareigoja pagal galimybes remti projektus ir iniciatyvas, tačiau neprivalo jų organizuoti.
  1. Gavus LCHS paramą projektams, privalu Chorų sąjungai pateikti ataskaitą apie lėšų panaudojimą ir pagrindžiančius dokumentus per 30 kalendorinių dienų nuo projekto pabaigos.
  1. LCHS parama negali būti skiriama, kuomet pareiškėjas gavo finansavimą (pilną ar dalinį) tapačios veiklos išlaidoms padengti iš Lietuvos kultūros tarybos bei jei nėra LCHS narys.
  1. Paraiškas pagal pridėtą formą prašome teikti iki 2019 m. rugsėjo 15 d. Lietuvos chorų sąjungos administratorei Astai Balnionytei-Grajevskei el. paštu info@lchs.lt (siunčiamas pasirašytas skenuotas dokumentas). Detalesnė informacija mob. tel.: +370 615 70 810 (R. Gelgotienė)