Paieška

Paraiška tarptautinių chorų konkursų dalyvio mokesčiui apmokėjimui

LIETUVOS CHORŲ SĄJUNGOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMŲ
TARPTAUTINIŲ CHORŲ KONKURSŲ DALYVIO MOKESČIŲ TEIKIMO
GAIRĖS

Dalyvio mokesčio teikimo gairės ATSISIŲSTI

Dalyvio mokesčio paraiška ATSISIŲSTI

Dalyvio mokesčio ataskaita ATSISIŲSTI

Daugiau informacijos: info@lchs.lt arba telefonu +370 603 07851

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos chorų sąjungos lėšomis finansuojamų chorų tarptautinių konkursų dalyvio
mokesčių teikimo gairės (toliau – Gairės) nustato reikalavimus pareiškėjams, paraiškų
teikimo tvarką, paraiškų vertinimą ir sprendimo dėl finansavimo priėmimą, sutarties
sudarymo ir sutarties vykdymo priežiūrą, pareiškėjo teises ir pareigas, atsiskaitymo už
skirtas lėšas tvarką.
2. Informacija apie Lietuvos chorų sąjungos (toliau – LCHS) chorų tarptautinių konkursų
finansuojamų dalyvio mokesčių teikimą skelbiama LCHS interneto svetainėje
www.lchs.lt.
3. Gairės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos chorų sąjungos įstatais bei Lietuvos chorų
sąjungos Tarybos nutarimu.
4. Gairės taikomos pareiškėjams, teikiantiems paraiškas bei Paraiškų vertinimo komisijai,
vertinančiai ir atrenkančiai finansuojamas paraiškas bei prižiūrinčiai jų įgyvendinimą ir
atsiskaitymą už skirtas lėšas.
5. LCHS lėšos yra skiriamos tik tarptautinių chorų konkursų dalyvių mokesčiui apmokėti,
išskyrus tuos atvejus, kuomet pareiškėjas gavo finansavimą (pilną ar dalinį) tapačios
veiklos išlaidoms padengti iš Lietuvos kultūros tarybos.
6. LCHS lėšos nėra skiriamos:
6.1. nacionalinių, valstybinių teatrų, koncertinių įstaigų chorams;
6.2. chorų, dalyvausiančių tarptautiniuose chorų konkursuose kelionės, maitinimo,
apgyvendinimo ir kitoms išlaidoms padengti;
6.3. tarptautinių chorų festivalių dalyvavimo, apgyvendinimo, kelionės ar maitinimo
išlaidoms padengti;
6.4. apmokėti dalyvio mokesčius tų tarptautinių chorų konkursų, kurie jau įvyko iki Gairių
paskelbimo.
7. Gairėse vartojamos sąvokos:
7.1. Paraiška – nustatytos formos dokumentas, pareiškėjo teikiamas LCHS Paraiškų
vertinimo komisijai, siekiant gauti tarptautinio chorų konkurso dalyvio mokesčio
apmokėjimą;
7.2. Pareiškėjas – asmuo (choras), teikiantis paraišką LCHS Paraiškų vertinimo
komisijai, siekiant gauti tarptautinio chorų konkurso dalyvio mokesčio apmokėjimą;
7.3. Paramos gavėjas – choras, kuriam LCHS Paraiškų vertinimo komisija nusprendė
finansuoti Tarptautinio chorų konkurso dalyvio mokestį.
7.4. Viešinimas – visuomenės ar jos dalies informavimas apie tarptautiniame konkurse
dalyvausiantį chorą, konkretų tarptautinį konkursą, Lietuvos chorų sąjungą bei jos indėlį
prisidedant prie choro dalyvavimo tarptautiniame konkurse.

II SKYRIUS
REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

8. Paraiškas dėl chorų tarptautinių konkursų dalyvio mokesčio apmokėjimo gali teikti tiek
fiziniai, tiek juridiniai asmenys, bet tik tuo atveju, jei choro vadovas yra LCHS narys.
9. Choras yra Lietuvos Respublikos teritorijoje veikiantis kolektyvas.
10. Choras, kurio dalyvavimas tarptautiniame konkurse gali būti apmokamas, privalo vykdyti
savo veiklą ne mažiau nei vienerius metus.
11. Fondo lėšomis finansuojami:
11.1. chorų tarptautinių konkursų dalyvio mokestis, bet ne daugiau nei 150 eur. Lėšų dalį,
kurios nepadengia skirtos LCHS lėšos, turi padengti pareiškėjas savo arba partnerių (rėmėjų)
indėliu (išskyrus LTKT). Teikiant paraišką tinkami dokumentai, įrodantys tokį prisidėjimą,
yra sutartis, preliminari sutartis, ketinimų protokolas ar raštas, laiškas. Visuose indėlį
patvirtinančiuose dokumentuose turi būti nurodytas choro bei choro konkurso pavadinimai,
ir, jei yra, finansinio įsipareigojimo vertė eurais.
12. Tarptautinis chorų konkursas, dėl kurio yra teikiama paraiška, privalo vykti einamaisiais metais.
13. Dalyvio mokesčio finansavimas gali būti skiriamas vienam chorui vieną kartą per metus
dalyvauti viename tarptautiniame konkurse ir tik vienoje chorų kategorijoje.

III SKYRIUS
PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

14. Kvietimas lietuvių kalba ir visa informacija apie kvietimą skelbiama LCHS interneto
svetainėje www.lchs.lt.
15. Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas LCHS Paraiškų vertinimo komisijai turi pateikti:
15.1. nustatytos formos tinkamai lietuvių kalba užpildytą paraišką (popierinį arba elektroninį
Priedas nr. 1 variantą);
16. Prie paraiškos pridedama:
16.1. oficialiai paskelbta informacija apie vyksiantį konkursą (data, vieta, choro
kvietimas ar registracijos patvirtinimas, taip pat internetinis konkurso adresas);
16.2. jei dokumentai yra ne lietuvių kalba, kartu su dokumentais turi būti pateikti jų
vertimai į lietuvių kalbą (vertimas gali būti laisvos formos);
16.3. laisvos formos trumpas choro aprašymas lietuvių kalba;
16.4. kiti dokumentai (jų kopijos), kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant
paraišką;
16.5. jei dalyvio mokesčio suma yra didesnė nei 150 eur, privaloma pridėti sutartį,
preliminarią sutartį, ketinimų protokolą, raštą ar laišką, jog likusi suma bus apmokėta.
17. Jei paraiška teikiama popieriniu variantu, ji turi būti pateikta užklijuotame voke, ant kurio
turi būti užrašas „PARAIŠKA Lietuvos chorų sąjungai“ bei choro pavadinimas. Paraiška gali
būti siunčiama adresu Lietuvos chorų sąjunga, B. Radvilaitės g. 8, LT-01124 Vilnius.
Paraiška gali būti teikiama ir el. forma siunčiant ją adresu info@lchs.lt

IV SKYRIUS
PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR SPRENDIMO DĖL FINANSAVIMO
PRIĖMIMAS

18. LCHS pateiktų paraiškų vertinimą sudaro du etapai:
18.1. administracinės atitikties vertinimas;
18.2. paraiškų vertinimo komisijos atliekamas vertinimas.
19. Administracinės atitikties vertinimą atlieka LCHS darbuotojai, administracinės atitikties
vertinimo metu:
19.1. registruojamos pateiktos paraiškos;
19.2. nustatoma, ar paraiška pateikta laikantis Gairėse nustatytų administracinių reikalavimų;
20. Jeigu vertinant paraiškos administracinę atitiktį nustatoma, kad paraiška pateikta nesilaikant
Gairių ir nustatytų administracinių reikalavimų, LCHS darbuotojas paraiškoje nurodytu
projekto pareiškėjo elektroninio pašto adresu apie tai informuoja pareiškėją vieną kartą,
nustatydamas ne trumpesnį nei 3 darbo dienų terminą šiam trūkumui pašalinti.
21. Jeigu trūkumas nepašalinamas per LCHS darbuotojo nustatytą terminą arba trūkumo pašalinti
neįmanoma, Paraiškų vertinimo komisija gali priimti sprendimą tokios paraiškos nesvarstyti.
Tarybos darbuotojas per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo dienos paraiškoje nurodytu
elektroninio pašto adresu informuoja pareiškėją apie priimtą sprendimą, nurodydamas
paraiškos atmetimo priežastis.
22. Nustačius, kad paraiška atitinka visus administracinės atitikties vertinimo reikalavimus, ji
teikiama vertinti Paraiškų vertinimo komisijai.
23. Paraiškų vertinimo komisija gali nuspręsti paraiškai skirti ne visą prašomą sumą.
24. Sprendimą dėl projekto finansavimo priima Paraiškų vertinimo komisija ne vėliau kaip per
30 darbo dienų nuo paraiškos pateikimo.
25. Informacija apie priimtus sprendimus skirti finansavimą pareiškėjams vertinimo rezultatai
skelbiami kiekvienam pareiškėjui nurodytu paraiškoje elektroniniu paštu ne vėliau kaip per
5 darbo dienas nuo tokių sprendimų priėmimo dienos, nurodant pareiškėjų pavadinimus,
tarptautinių konkursų pavadinimus ir skirtas lėšų sumas.

V SKYRIUS
SUTARTIES SUDARYMAS IR SUTARTIES VYKDYMO PRIEŽIŪRA

26. Su Paramos gavėju LCHS sudaro paramos sutartį.
27. Po sutarties sudarymo, tarptautinio chorų konkurso dalyvio mokestis pervedamas tiesiai
konkurso organizatoriams nurodant chorą, už kurį mokama arba į nurodytą choro sąskaitą.

VI SKYRIUS
PARAMOS GAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

28. Paramos gavėjas privalo užtikrinti, kad:
28.1. dalyvaus nurodytame konkurse;
28.2. dalyvio mokesčiui padengti išlaidas, kurių nepadengia LCHS Tarybos skirtos lėšos,
būtų padengtos iš kitų šaltinių, išskyrus Lietuvos kultūros tarybos Fondą.
29. Nustačius, kad paramos gavėjas neįvykdė bent vieno Gairių 28 punkte nustatyto
įsipareigojimo, Paraiškų vertinimo komisija nustato terminą, per kurį LCHS turi būti
grąžinamos visa choro dalyvio mokesčio apmokėjimui skirta suma per 30 kalendorinių dienų
nuo pažeidimo fiksavimo.

VII SKYRIUS
ATSISKAITYMO UŽ SKIRTAS LĖŠAS TVARKA

30. Paramos gavėjas po tarptautinio choro konkurso, LCHS darbuotojui pateikia:
30.1. ataskaitą apie dalyvavimą konkurse Priedas nr.2);
31. Paramos gavėjai, kurie iki einamųjų metų gruodžio 31 d. privalėjo atsiskaityti už dalyvavimą
tarptautiniame konkurse, tačiau to tinkamai nepadarė, paraiškos vėlesniuose finansavimo
teikimuose nebus priimamos.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

32. Projektų konkursų dokumentai LCHS saugomi teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
33. Viso projekto įgyvendinimo laikotarpiu yra taikomos projekto paraiškos teikimo metu
galiojusių Gairių nuostatos.
34. Asmens duomenys, nurodyti Gairių prieduose yra tvarkomi projektų administravimo tikslu.