Paieška

Skelbiamas LCHS konkursas Skatinamosioms premijoms už produktyvią profesinę-kūrybinę veiklą chorinės kultūros srityje laimėti

Lietuvos chorų sąjungos Tarybos posėdyje 2021 m. sausio mėn. 29 d. patvirtinti Skatinamųjų premijų už produktyvią profesinę-kūrybinę veiklą chorinės kultūros srityje skyrimo nuostatai.

Paraiškos teikiamos iki š.m. kovo 1 d.

Skatinamųjų premijų dydis 2021 metais – nuo 300 Eur iki 1000 Eur.

Pretendentais gauti Skatinamąją premiją gali būti asmenys, negaunantys atlygio iš juridinio asmens už darbą su kolektyvu bei negaunantys individualių Lietuvos kultūros tarybos stipendijų 2021 metais.

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

LIETUVOS CHORŲ SĄJUNGOS SKATINAMOSIOS PREMIJOS UŽ PRODUKTYVIĄ PROFESINĘ -KŪRYBINĘ VEIKLĄ CHORINĖS KULTŪROS SRITYJE SKYRIMO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Lietuvos chorų sąjungos skatinamosios premijos skyrimo nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos chorų sąjungos (toliau – LCHS) skatinamajai premijai už produktyvią profesinę – kūrybinę veiklą chorinės kultūros srityje (toliau – Skatinamoji premija) skirtų paraiškų pateikimo, jų vertinimo, skatinamosios premijos skyrimo tvarką ir mokėjimo trukmę.

2. Skatinamosios premijos tikslas – paskatinti ir finansiškai paremti Lietuvos chorų dirigentus, vadovaujančius mėgėjų chorams, savo produktyvia profesine – kūrybine veikla reikšmingai prisidedančius plėtojant Lietuvos chorinę kultūrą, išsaugant ir puoselėjant Lietuvos Dainų švenčių tradicijų tęstinumą.

3. Skatinamosios premijos steigėja – LCHS.

4. Skatinamoji premija gali būti skiriama tik LCHS nariams.

5. Pretendentais skatinamąją premiją gauti gali būti Lietuvos chorų dirigentai, miestų (įskaitant didžiuosius) ir rajonų mėgėjų chorų vadovai – LCHS nariai, negaunantys individualių Lietuvos kultūros tarybos (toliau – LKT) stipendijų bei atlygio iš juridinio asmens už darbą su kolektyvu.

6. Skiriamų skatinamųjų premijų kiekis ir skatinamosios premijos dydis kiekvienais metais gali kisti.

7. Skatinamųjų premijų kiekį ir jos dydį, atsižvelgdama į LCHS biudžetą, nustato ir tvirtina LCHS taryba.

8. Skatinamoji premija gali būti skiriama kartą per metus.

9. Skatinamoji premija tam pačiam asmeniui gali būti skiriama kiekvienais metais.

II. PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA

10. Paraiškas teikti ir pretendentus skatinamajai premijai gauti gali siūlyti juridiniai ir fiziniai asmenys.

11. Paraiškoje laisva forma pateikiama ši informacija:

  • pretendento vardas, pavardė, darbovietė (-ės), pareigybė, tel. nr., el.pašto adresas;
  • pretendento ir jo vadovaujamo kolektyvo būsimojo kūrybinio sezono perspektyvinis 1 (vienerių) metų meninės – kūrybinės veiklos (pvz. planuojamos sukurti ir atlikti meninės programos, koncertinė veikla, repertuaras, dalyvavimas konkursuose, festivaliuose, dainų šventėse ir kt. renginiuose, organizacinė – vadybinė veikla ir kt.) ketinimų aprašas.

12. Paraiška skatinamajai premijai gauti pateikiama LCHS tarybai iki einamųjų metų kovo mėn. 1

13. Paraiška siunčiama paštu adresu: Lietuvos chorų sąjunga, Barboros Radvilaitės g. 8, LT-01124 Vilnius, arba el. paštu adresu: info@lchs.lt Paraišką siunčiant paštu, ji pateikiama užklijuotame voke su užrašu „PARAIŠKA Lietuvos chorų sąjungai“.

III. PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR SKATINAMOSIOS PREMIJOS SKYRIMAS

14. Paraiškas skatinamajai premijai gauti vertina LCHS taryba.

15. LCHS taryba iki einamųjų metų kovo mėn. 21 d. įvertina paraiškas, atsižvelgdama į pretendento ir jo vadovaujamo kolektyvo būsimojo kūrybinio sezono perspektyvinės 1 (vienerių) metų profesinės – meninės – kūrybinės – organizacinės ir kt. veiklos:

a) intensyvumą ir produktyvumą,

b) reikšmingumą,

c) novatoriškumą,

d) originalumą,

e) lietuvių kompozitorių kūrybos propagavimą,

f) kitus aspektus.

16. Esant galimam viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktui LCHS tarybos narys (-iai) nuo konkrečios paraiškos vertinimo ir balsavimo nusišalina.

17. Įvertinusi paraiškas bei pretendentų ir jų vadovaujamų kolektyvų būsimojo kūrybinio sezono perspektyvinius 1 (vienerių) metų meninės – kūrybinės veiklos ketinimų aprašus, LCHS taryba atviru balsavimu paprasta balsų dauguma priima sprendimus dėl skatinamosios premijos skyrimo.

18. Paraiškų vertinimo ir skatinamosios premijos skyrimo sprendimai įforminami LCHS tarybos posėdžių protokolais.

19. LCHS tarybos sprendimai dėl skatinamųjų premijų skyrimo yra galutiniai ir neskundžiami.

20. Skatinamąsias premijas, vadovaudamasis LCHS tarybos posėdžio protokolu dėl skatinamųjų premijų skyrimo, savo įsakymu skiria LCHS prezidentas (-ė).

21. Informacija apie skirtą skatinamąją premiją ir laureatus, ne vėliau kaip einamųjų metų kovo mėn. 25 d. viešai skelbiama LCHS internetinėje svetainėje lchs.lt, portale www.choras.lt ir LCHS naujienlaiškyje.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

22. Nuostatus tvirtina LCHS taryba.

23. Nuostatai skelbiami LCHS interneto svetainėje lchs.lt, portale www.choras.lt bei LCHS naujienlaiškyje.

24. Nuostatai keičiami, pildomi ar pripažįstami netekę galios LCHS tarybos sprendimu.