Istorija

Įstatai

Tarybos nariai

Dokumentai

 

Lietuvos chorų sąjunga – asociacija nuo 1989 m. veikianti Vilniuje, B. Radvilaitės g. 8.

 


 

Veikla

 

Lietuvos chorų sąjunga (LCHS) veikianti nuo 1989 m. yra savarankiška kūrybinė visuomeninė organizacija, jungianti Lietuvos chorų dirigentus, pedagogus, kompozitorius, choristus ir kitus kūrybinius darbuotojus, vystančius ir puoselėjančius chorinį meną bei tęsiančius Lietuvos tautinės chorinės kultūros tradicijas. Lietuvos chorų sąjunga siekia aktyviai dalyvauti choriniame gyvenime – nuosekliai įvairiomis formomis plėtoja veiklą visoje Lietuvoje, remia savo narių kūrybines iniciatyvas, telkia juos meninei ir švietėjiškai veiklai.

Sąjungai vadovauja visuotinių susirinkimų metu išrinktas prezidentas ir taryba. 

Asociacija vienija 101 narį (2018 m.), kurie atstovauja kelis tūkstančius chorinės veiklos profesionalų ir mėgėjų iš visų Lietuvos regionų. LCHS nariai – visų chorinei veiklai aktualių žanrų atstovai:

• Aukštą meistriškumą pasiekę dirigentai, daugybės tarptautinių konkursų laureatai.
• Mišrių, lygių balsų, vaikų chorų vadovai;
• Muzikos ir meno, vidurinių mokyklų, gimnazijų pedagogai;
• Kompozitoriai, aranžuotojai;
• Studentai;

LCHS rūpinasi savo narių profesiniu tobulėjimu, populiarina chorinį meną visuomenėje, rengia akcijas bei seminarus dirigentams, prisideda prie Lietuvos suaugusiųjų mėgėjų chorų konkurso organizavimo, remia dirigentų bei kompozitorių konkursus, aktyviai dalyvauja dainų švenčių organizavime, asociacijos nariai prisideda prie įvairių chorinių leidinių sudarymų, asociacija atstovauja savo narius sprendžiant iškilusius klausimus kultūros ministerijoje, miestų ir miestelių savivaldybėse.


 

Prezidentai

 

Arvydas Girdzijauskas – 1989-1992 m.

Albinas Petrauskas – 1992–1995 m.

Vytautas Miškinis – 1996-2017 m.

Saulius Liausa – 2006 – 2006 m.

Rasa Gelgotienė – nuo 2017 m.

 

 


 

 

Tarybos nariai 2017-2019

 

Kristijonas Bartoševičius

Danguolė Beinarytė

Rolandas Daugėla

Arvydas Girdzijauskas

Povilas Gylys

Kęstutis Jakeliūnas

Raimondas Katinas

Regina Maleckaitė

Vytautas Miškinis

Mindaugas Radzevičius

Alfonsas Vildžiūnas

Donatas Zakaras

 

Lietuvos Chorų Sąjungos įstatai

 


 

I. Bendroji dalis

 

1.1. Lietuvos chorų sąjunga (LCHS) yra savarankiška kūrybinė visuomeninė organizacija, jungianti chorų dalyvius, chorų vadovus, pedagogus ir kitus kūrybinius darbuotojus, vystančius ir puoselėjančius chorinį meną, tęsiančius Lietuvos tautinės chorinės kultūros tradicijas.

1.2. LCHS savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos Visuomeninių organizacijų įstatymu, Lietuvos Respublikos civiliniu kodeksu, kitais įstatymais, teisės aktais bei šiais įstatais.

1.3. LCHS yra juridinis asmuo, turintis savarankišką balansą, antspaudą su savo pavadinimu, savo simboliką, atributiką, atsiskaitomąją ir valiutinę sąskaitas Lietuvos Respublikoje įregistruotuose bankuose, valiutinę sąskaitą vienoje iš užsienio valstybių.

1.4. LCHS yra ribotos turtinės atsakomybės, pagal savo prievoles atsako tik jai priklausančiu turtu, iš kurio gali būti išieškoma Lietuvos Respublikos įstaymų nustatyta tvarka. LCHS neatsako už savo narių prievoles, o nariai – už LCHS prievoles.

1.5. LCHS buveinė – Barboros Radvilaitės 8, LT – 2600, Vilnius.

1.6. LCHS, įgyvendindama savo tikslus, gali:

1) nekliudomai raštu, žodžiu ar kitais būdais skleisti informaciją apie savo veiklą, propaguoti LCHS tikslus ir uždavinius;

2) steigti visuomenės informavimo priemones, užsiimti leidybine veikla;

3) organizuoti susirinkimus, mitingus, piketus, demonstracijas, įvairias eitynes ir kitokius masinius renginius;

4) pirkti ir kitaip įsigyti savo veiklai reikalingą turtą, jį naudoti, valdyti ir juo disponuoti;

5) samdyti asmenis įstatuose numatytai veiklai vystyti;

6) gauti lėšų ar kitokio turto iš tarptautinių, visuomeninių organizacijų, nevalstybinių organizacijų, valstybinių institucijų, fondų, taip pat asmenų;

7) įstoti į tarptautines visuomenines organizacijas, kurių tikslai ir veikla neprieštarauja Lietuvos Respublikos Konstitucijai ir kitiems Lietuvos Respublikos įstatymams, palaikyti ryšius su kitų valstybių visuomeninėmis, taip pat tarptautinėmis organizacijomis;

8) steigti (būti steigėju) įmones, registruojamas ir veikiančias pagal Lietuvos Respublikos įstatymus;

9) steigti fondus, vienytis į visuomeninių organizacijų sąjungas;

10) sudaryti sutartis, skolintis (tik nuosavas) ir skolintis pinigines lėšas ir turtą.

 

 


 

 

II. LCHS tikslai ir veikla

 

Pagrindiniai tikslai:

2.1 Vienyti chorvedžius ir asmenis, puoselėjančius Lietuvos chorinę kultūrą.

2.2 Ypatingą dėmesį skirti vaikų ir jaunimo choriniam dainavimui – vienai svarbiausių tautos estetinio lavinimo ir prevencijos formų, užtikrinančių chorinio dainavimo tradicijų tęstinumą.

2.3 Koordinuoti LCHS narių ir padalinių organizacinę bei meninę veiklą.

2.4 Remti chorų dirigentų kūrybinę – meninę, mokslinę veiklą, kvalifikacijos kėlimą.

2.5 Ginti LCHS narių profesines bei autorines teises.

 

Įgyvendindama šiuos tikslus LCHS:

2.6 Rūpinasi kraštų, miestų LCHS skyrių bei kitų padalinių steigimu ir jų veiklos koordinavimu.

2.7 Organizuoja konkursus, koncertus, festivalius, konferencijas, seminarus, kūrybines stovyklas, meistriškumo kursus.

2.8 Aktyviai dalyvauja ruošiant dainų švenčių koncepsiją, parenkant ir rengiant dainų švenčių repertuarą. Siūlo dainų šventėms Vyriausiąjį dirigentą ir dirigentus.

2.9 Bendradarbiauja su kitomis kūrybinėmis organizacijomis, kultūros, švietimo, mokslo, mokymo įstaigomis, gamybinėmis ir komercinėmis organizacijomis Lietuvoje ir už jos ribų.

2.10 Propaguoja choro meną žiniasklaidoje. Esant galimybei leidžia LCHS periodinį leidinį, kitą LCHS reikalingą spaudą.

2.11 Rūpinasi naujos chorinės muzikos kūrimu, įsigyjimu ir sklaida.

2.12 Pristato chorus ir jų dainininkus, chorvedžius, chorinių kūrinių autorius, rėmėjus premijavimui, tarifikavimui, apdovanojimui.

 

 


 

 

III. Narystė

 

3.1 LCHS sudaro tikrieji nariai, garbės nariai ir rėmėjai.

3.2 LCHS tikraisiais nariaisgali būti LCHS įstatus pripažįstantys Lietuvos Respublikos piliečiai – chorvedžiai, muzikos pedagogai, choro meno tyrinėtojai, chorų dainininkai, mokantys nario mokestį.

3.3 LCHS garbės nariais gali būti asmenys, ypač nusipelnę Lietuvos choro menui.

3.4 LCHS rėmėjais gali būti fiziniai bei juridiniai asmenys, aktyviai remiantys LCHS veiklą. LCHS rėmėjas gali dalyvauti konferencijose ir LCHS suvažiavimuose patariamojo balso teise. LCHS tikriesiems nariams, rėmėjams ir garbės nariams išduodami atitinkami pažymėjimai.

3.5 LCHS narystės klausimus sprendžia prezidiumas.

 

LCHS tikrasis narys turi teisę:

3.6 Gauti informaciją apie LCHS padalinių darbą ir sprendimus, teikti pasiūlymus, pareiškimus ir reikalauti atsakymo į juos.

3.7 Palaikyti tiesioginius tarptautinius ryšius ir kreiptis į LCHS paramos juos realizuojant.

3.8 Rinkti ir būti išrinktam į LCHS valdymo ir revizijos organus.

3.9 Išstoti iš LCHS, pateikus pareiškimą prezidiumui.

 

 

Rasa Gelgotienė

Lietuvos chorų sąjungos prezidentė Rasa Gelgotienė
Baigė M. K. Čiurlionio menų mokyklą ir Lietuvos muzikos akademiją (LMA), stažavosi prof. A. Michailovo dirigavimo klasėje Sankt Peterburgo konservatorijoje. Įgijo choro dirigavimo specialybę.
Darbo patirtis:
Dar studijų metais pradėjo dirbti koncertmeistere LMA, Lietuvos radijo ir televizijos vaikų choro chormeistere.
1982 m. pradėjo dirbti su VU merginų choru „Virgo“, o nuo 1995 metų pakviesta vadovauti ir VU akademiniam chorui. Nuo 2004-ųjų, susikūrus chorui „Pro musica“, vadovauja trims Vilniaus universiteto (VU) chorams, kuriuose dainuoja beveik 200 žmonių – VU studentų ir absolventų.
2005-2013 Vilniaus universiteto Kultūros centro vedėja.
Nuo 2013 Vilniaus universiteto chorų “Virgo”, “Gaudeamus” ir “Pro musica” meno vadovė.
Nuo 2006 Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Muzikos fakulteto Choro dirigavimo katedros asistentė, dabar - lektorė.
2017m. balandžio mėnesį, Rasa Gelgotienė išrinkta Lietuvos chorų sąjungos prezidente.
Su trimis vadovaujamais chorais R. Gelgotienė pasiekė didelių laimėjimų – iškovojo prizines vietas daugiau nei 40 tarptautinių ir nacionalinių konkursų, dalyvavo per 60 tarptautinių festivalių. Jos diriguojamų chorų klausėsi 25 Europos šalių, taip pat JAV, Kanados, Meksikos, Argentinos, Brazilijos, Kubos, Japonijos klausytojai.
R. Gelgotienė yra įrašiusi 10 kompaktinių plokštelių, sukūrusi per 30 kūrinių aranžuočių. Ji yra Dainų švenčių kūrybinių grupių narė, Pasaulio lietuvių dainų švenčių bei Baltijos šalių studentų švenčių „Gaudeamus“ dirigentė, Lietuvos regioninių chorų ekspertė konsultantė.
R. Gelgotienė yra vedusi meistriškumo kursus Sardinijoje – Kaljario ,,Nuova Armonia“ ir Oristano miesto chorams, Estremadūros (Extremadura) universiteto chorui Ispanijoje , Kalifornijos Ist Bėjaus (East Bay) universiteto chorui, Kazachstano Pavlodaro miesto filharmonijos kameriniam chorui. Daugelio tarptautinių chorų konkursų komisijos narė, Astanos Operos choro ekspertė konsultantė. R.Gelgotienė - trijų knygų autorė : ,,Choro magija"(2005. VDA leidykla), ,,Choro dirigento užrašai" (2011 , leidykla ,,Baltos lankos" ) ir ,,Pokalbiai su Vaclovu Augustinu (2016, VU leidykla)

Alfonsas Vildžiūnas

Alfonsas Vildžiūnas (g. 1955 m.) 1979 m. baigė Lietuvos muzikos akademijos chorinio dirigavimo specialybę (prof. P. Gylio klasė), o 1985 m. asistentūrą – stažuotę Maskvos Gnesinų muzikiniame – pedagoginiame institute. Stažavosi Maskvos Kameriniame chore pas profesorių V.Mininą ir Vokietijoje, J.S.Bacho akademijoje. 1979 – 1989 m. A.Vildžiūnas dirbo LMA Klaipėdos fakultetų Chorinio dirigavimo katedroje, 1988 – 1989 m. Kultūros fakulteto dekanas. 1989 – 1993 m. Lietuvos Radijo kamerinio choro meno vadovas ir vyriausias dirigentas. Nuo 1993 m. A.Vildžiūnas vadovauja Klaipėdos koncertų salės chorui “Aukuras”. Koncertavo Italijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje, Austrijoje, Prancūzijoje, Švedijoje , Lenkijoje, Kanadoje, Didžiojoje Britanijoje, Airijoje, Ispanijoje, JAV, Meksikoje, Izraelyje, Tailande. “Aukuras” yra keturiolikos tarptautinių konkursų laureatas. Nuo 1997 m. dirigentas vadovauja ir Plungės kameriniam chorui. 2000 – 2003 m. Lietuvos Nacionalinės filharmonijos Klaipėdos skyriaus direktorius. 2002 m. Šiaurės ir Baltijos šalių chorų festivalio Klaipėdoje meno vadovas. 2003 m. Pasaulio lietuvių dainų šventės Dainų dienos meno vadovas.

Danguolė Beinarytė

Danguolė Beinarytė (1971 m.) Išsilavinimas: 1978 – 1988 m. Kauno J. Naujalio vidurinė meno mokykla, smuikas (mokyt. I. Klusaitė)
1988 – 1990 m. Kauno J. Gruodžio aukštesnioji muzikos mokykla, smuikas (dėst. K. Domarkienė).
1990 – 1996 m. Lietuvos muzikos akademija, Kauno fakultetas, choro dirigavimas (doc. R. Misiukevičius), vargonai (doc. M. Čepinskienė).

Darbo patirtis:
1987–1996 m. Kauno arkikatedros bazilikos vargonininkė,
1994–1996 m. Kauno Šv. Archangelo Mykolo (Įgulos) bažnyčios vargonininkė.
2002–2013 m. Kauno paminklinės Kristaus Prisikėlimo ir mažosios Prisikėlimo bažnyčių vargonininkė.
1991–1994 m. vokalinio ansamblio „Ad libitum“ vadovė.
1994–1999 m. Vilkaviškio vyskupijos krikščioniškosios kultūros centro
Č. Sasnausko choro vadovė.
1993–1994 m. Kauno technologijos universiteto akademinio choro „Jaunystė“ chormeisterė.
Nuo 1994 m. rudens iki dabar – Kauno technologijos universiteto akademinio choro „Jaunystė“ meno vadovė ir dirigentė.
Nuo 1996 m. iki dabar Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos mokytoja metodininkė.
Nuo 1999 m. iki dabar Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos estradinio skyriaus pop grupių „Dangiukai“, „Dangi“ vadovė.

Kita informacija:
1994 m. J. Naujalio jaunųjų dirigentų konkurse Vilniuje laimėjo pirmąją vietą.
Nuolatinė respublikinių ir Kauno miesto dainų švenčių dirigentė.
Baltijos šalių studentų dainų ir šokių festivalių „Gaudeamus“ dirigentė.
Lietuvos ir Kauno miesto chorų sąjungos narė.
Nuo 2014 m. Lietuvos chorų sąjungos prezidiumo narė.
Nuo 2015 m. rugsėjo Kauno miesto chorų sąjungos pirmininkė.
Studentų chorų festivalių organizatorė ir dirigentė.
Tarptautinio aukštųjų mokyklų mišrių chorų konkurso „Juventus“ organizatorė – (1997, 2013, 2015 )
Akademinio choro „Jaunystė“ jubiliejų organizatorė.
Televizijos projektų „Lietuvos balsai“, „Chorų karai“, „Chorų Eurovizija“ dalyvė ir laimėtoja.
Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkurso Dainų dainelė“ III etapo dalyviai su „Dangi“ ir „Dangiukai“ (2000, 2002, 2004, 2006, 2008, 2010, 2012, 2014, 2016, 2018 )
Lietuvos vaikų ir moksleivių televizijos konkursą „Dainų dainelė“
2013 m. su KTU akademiniu choru „Jaunystė“ tarptautiniame aukštųjų mokyklų mišrių chorų konkurse „Juventus 2013“ iškovojo I vietą.
2013 m. su KTU akademiniu choru „Jaunystė“ tapo Lietuvos suaugusiųjų chorų konkurso laureatais Grand Prix
2014 m. kartu su akademiniu choru „Jaunystė“ apdovanota Lietuvos liaudies kultūros centro apdovanojimu „Aukso paukštė“ nominacijoje „Ryškiausio spindesio žvaigždė“.
2016 m. su A.Kačanausko grupėmis „Dangi& Dangiukai” tarptautiniame konkurse Sant-Peterburge I vietos nugalėtojai, spec. Prizas už geriausio konkurso dirigento nominaciją.
2017 m. su akademiniu choru „Jaunystė“ pasauliniame vaikų ir jaunimo chorų čempionate iškovojo Grand Prix.
2017 m. su KTU akademiniu choru „Jaunystė“ tapo Lietuvos suaugusiųjų chorų konkurso II turo laureatais II vieta.

Povilas Gylys

GYLYS POVILAS (g. 1947 02 01, Vilniuje), profesorius, dirigentas.

Išsilavinimas.
1964–1970 studijavo LVK,
1971–1973 – Leningrado N.Rimskio-Korsakovo valst. konservatorijoje aspirantūroje (Rusija),
1977–1978 – Vienos muzikos ir sceninio meno u-te (Austrija).
Darbinė veikla.
1965–1971 – berniukų choro „Ąžuoliukas" dirigentas, chormeisteris,
1970–1971 – J.Tallat-Kelpšos aukštesn. muzikos m-klos dėstytojas choro vadovas
1973–1975 – vyrų choro „Varpas" meno vad. ir dirigentas,
1976–1981 – VU akademinio choro meno vad. ir dirigentas,
1981–1988 – LRTV Valst. choro meno vad. ir vyriaus. dirigentas,
1989–1995 – Lietuvos muzikų d-jos kamerinio choro vad.,
2001–2015 – Valst. choro „Vilnius“ meno vad. ir vyr. dirigentas,
1973–1986 – LVK (LMTA) vyr. dėstytojas
1986–1991 – docentas
nuo 1991 – profesorius
1988–2005 – Choro studijos meno vadovas
nuo 1991 LMTA Muzikos fak. Choro dirigavimo katedros profesorius
2000 – 2016 – LMTA Senato narys
1995–2005 – Choro dirigavimo katedros vedėjas
2000–2008 Tarptaut. choro „EuropaChorAkademie“ kviestinis dirigentas (Vokietija),
2005–2011 – LMTA studijų prorektorius,
nuo 2016 „Ąžuolų klubo" vyrų choro meno vad. ir dirigentas.

Faktai. Resp. dainų švenčių vyr. dirigentas (1985, 1990, 1994, 1998, 2003, 2007, 2009, 2014), Baltijos šalių studentų švenčių „Gaudeamus“ vyr. dirigentas (1978, 1981, 1991,1995, 1999, 2004, 2006, 2011), Lietuvos delegacijos meno vad. ir vyr. dirigentas (1995, 2004, 2006), šventės meno vad. ir vyr. dirigentas (1999, 2011). Dirbo su užsienio chorais Latvijoje, Estijoje, Rusijoje, Lenkijoje, Vokietijoje. Skaitė pranešimus tarptaut. konferencijose Lenkijoje, Švedijoje, Italijoje, Estijoje, Latvijoje. Tarptaut. chorų bei dirigentų konkursų Latvijoje, Estijoje, Lenkijoje,Baltarusijoje, Lietuvoje žiuri narys. Redagavo knygas: „XX a. chorai a cappella", „Lietuvos chorvedžiai", V.Jakubėno „Vai eičiau aš, eičiau", ,,Lietuvių choro muzikos antologija“ II ir III t. Su chorais ir orkestrais parengė ir atliko daugiau kaip 80 kantatų, oratorijų, operų, 500 kūrinių įrašė LRTV fondams, išleido 18 kompaktinių plokštelių, koncertavo (1200 koncertų) Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje, Baltarusijoje, Ukrainoje, Rusijoje, Gruzijoje, Armėnijoje, Azerbaidžane, Lenkijoje, Vokietijoje, Vengrijoje, Čekijoje, Didžiojoje Britanijoje, Šveicarijoje, Austrijoje, Švedijoje, Graikijoje, Italijoje, Portugalijoje. LMTA parengė 65 choro dirigentus, iš jų: E.Šeduikytę, K.Kačinską, A.Girdzijauską, A.Vildžiūną, R.Katiną, E.Ulytę, A.Noviką, I.Olchovik, V.Savickaitę, S.Kriščiūnaitę, E.Bagdonaitę, M.Jauniškį, R.Daugėlą, R.Ambrozaitį, D. ir G.Pavilionius, S.Žaltauskaitę, V.Mažintaitę, R.Šumilą, J.Šakalį, M.Drūlia, L.Balandį ir kt. Tarptaut. chorų festivalio „Of orthodox church music“ (Lenkija) konsultantas. Lietuvos muzikų sąjungos Tarybos, Lietuvos chorų sąjungos prezidiumo narys.
Apdovanojimai. Komjaunimo premijos laureatas už jubiliejinių koncertų, skirtų VU 400-mečiui, ciklą (1979), Lietuvos nusipelnęs meno veikėjas (1984). Tarptaut. chorų konkursų Austrijoje (1992), Lenkijoje (2007, 2017), Lietuvoje (2016 ) ir II Lietuvos suaugusiųjų chorų konkurso laureatas. Apdovanotas Lietuvos didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko kryžiumi (2004).

Regina Maleckaitė

Regina Maleckaitė (g. 1955 05 23, Navikų k., Zarasų r.), Vilniaus kultūros centro LRT vaikų choro meno vadovė ir vyriausioji dirigentė, LMTA koncertmeisterė-asistentė, kamerinio choro „Sodžius“ meno vadovė.
1963–1974 mokėsi M.K.Čiurlionio meno m-kloje
1974–1979 studijavo LVK (LMTA)
Nuo 1976 – LVK (LMTA) koncertmeisterė
1979–1992 – LRTV (LRT) vaikų choro dirigentė
nuo 1992 – Lietuvos nacionalinio radijo ir televizijos vaikų choro meno vadovė ir vyr. dirigentė
nuo 2009 – Vilniaus kultūros centro LRT vaikų choro meno vadovė ir vyr. dirigentė
Dainų švenčių vyriausioji dirigentė (1997, 1998, 2003, 2007, 2009, 2014), dainų švenčių kūrybinės grupės narė (2003, 2007, 2009, 2014). Su choru „Sodžius“ dalyvavo visose Baltijos ir Skandinavijos šalių Dainų šventėse (Latvija, 1995, Švedija, 1997, Norvegija, 2000, Lietuva, 2002, Estija, 2008, Islandija, 2010, Latvija, 2015). Estijos, Islandijos ir Latvijos (2015) dainų šventėse buvo vyriausioji dirigentė. Lietuvos chorų sąjungos prezidiumo narė, žanrinės choro muzikos tarybos narė.
Apdovanota ordino „Už nuopelnus Lietuvai“ medaliu (2016).

Vytautas Miškinis

MIŠKINIS VYTAUTAS (g. 1954 06 05, Vilniuje), chorvedys, muzikos pedagogas, LMTA prof.,
kompozitorius, „Ąžuoliuko“ choro meno vadovas, dirigentas.
Išsilavinimas. 1971–1976 studijavo LVK.
Darbinė veikla. 1971–1975 – „Ąžuoliuko“ choro chormeisteris, 1975–1979 – Kauno valst. choro
dirigentas, 1979–1985 – Vilniaus „Ąžuoliuko“ muzikos m-klos dir., nuo 1979 – „Ąžuoliuko“ choro meno
vad., nuo 1985 – LVK (dab. LMTA) dėst., 1992–1996 – vok. ans. „Museum musicum“ dirigentas, nuo
2000 – festivalių „Lietuvos berniukai prieš smurtą ir narkomaniją" vad., 1996 – 2016 – Lietuvos chorų
sąjungos prezidentas.
Faktai. Kuria chorinę muziką bei ją propaguoja, vysto koncertinę veiklą su chorais, orkestrais, dėsto
LMTA. Parašė per 800 muzikos kūrinių. Iš naujausiųjų – kantata „Taip man tėvynė kalbėjo“, pasija pagal
šv. Joną, „Pastoral Mass“. Svarbesnieji: miuziklas vaikams „Pasaka apie švelnukus“, 20 mišių įv. chorų
sudėtims, kantatos: „Creator alme siderum“, „Light Mass“. Daugiau nei 60 straipsnių ir publikacijų
Lietuvos bei užsienio dienraščiuose vaikų muzikinio auklėjimo bei kt. muzikos temomis autorius, 11
natų rinkinių chorams sudarytojas. Pastarieji leidžiami Vokietijos, Prancūzijos, JAV, Italijos, Slovėnijos,
Japonijos, Ispanijos, Latvijos, Rusijos, Šveicarijos, Austrijos leidyklose. Kūriniai įrašyti į kompaktines plokšteles, garso
kasetes, daug kartų premijuoti įv. konkursuose Lietuvoje, Suomijoje, Prancūzijoje, Slovėnijoje, atliekami
mūsų šalies ir užsienio chorų. Yra tarptaut. konkursų Varnoje (Bulgarija, 1981), Nantes (Didysis
prizas, Prancūzija, 1989), Goricijoje (Italija, 1991), Marktoberdorfe (1992), Tampere (Suomija, 1992),
Mainhausene (Vokietija, 1993), Tolosoje (Ispanija, 1995), Maribore (Slovėnija, 2000), „Cantate Domino“
Kaune (2016) laureatas ir prizinių vietų laimėtojas. Su vokaliniu ansambliu „Museum musicum“
Goricijoje užėmė II v. (Italija, 1991), Tamperėje (Suomija, 1992) pelnė I v. ir spec. premiją, Mainhausene
(Vokietija) – I, II v. (1993) ir Didįjį prizą ( 2003). Resp. dainų švenčių (1980, 1985, 1988, 1990, 1994,
1998, 2003, 2007) vyr. dirigentas, Lietuvos mažosios moksleivių dainų šventės (1993), Lietuvos
moksleivių dainų šventės (1997), Lietuvos visuotinių dainų švenčių (2007, 2009, 2014) meno vadovas.
Respublikinių, Baltijos šalių sąskrydžių ir moksleivių švenčių (1983, 1984, 1986–1988, 1991) vyr.
dirigentas. Dirbo su užsienio chorais Slovėnijoje, Vokietijoje, Ispanijoje, Švedijoje, Rusijoje, Singapūre,
Filipinuose, Kinijoje, Italijoje, Čekijoje, Estijoje, Latvijoje, Pietų Afrikoje, Taivanyje, Hong Konge,
Japonijoje ir kt. Skaitė pranešimus daugelyje tarptaut. konferencijų bei simpoziumų. Dalyvavo vertinimo
komisijų darbe tarptaut. chorų bei kompozitorių konkursuose Vokietijoje, Latvijoje, Slovėnijoje, Italijoje,
Ispanijoje, Prancūzijoje, Anglijoje, Lenkijoje, Estijoje, Šveicarijoje, Filipinuose, Lietuvoje ir kt. Chorų
olimpiadų: I – Lince (Austrija, 2000), II – Busane (P.Korėja, 2002), III – Bremene (Vokietija, 2004), IV –
Siamene (Kinija, 2006), V – Grace (Austrija, 2008), VI – Shaoxinge (Kinija, 2010), VII – Cincinatyje
(JAV, 2012),VIII – Rygoje (Latvija, 2014), IX – Sočyje (Rusija, 2016) arbitras. Vedė meistriškumo kursus
Ispanijoje, Slovėnijoje, Prancūzijoje, Filipinuose, Singapūre, Kazachstane, Rusijoje, Latvijoje, Danijoje,
Vokietijoje, Italijoje, Hong Konge, Taivanyje, Pietų Korėjoje, Pietų Afrikoje, Lenkijoje, Austrijoje ir kt. Kai
kurie jo kūrinių kaip privalomi įtraukti į įv. šalyse rengiamų tarptaut. chorų konkursų programas.
Lietuvos chorų, kompozitorių, muzikų sąjungų narys. Tarptaut. chorų federacijos „Europa Cantat“
muzikos konsultantas (2000 - 2010), Tarptaut. chorinės muzikos federacijos (IFCM) Muzikos jaunimui
komisijos narys, Pasaulio chorų tarybos narys (nuo 2000), ACDA (JAV chorų direktorių asociacija) Garbės narys
(nuo 2002), Jaunimo chorų federacijos prie Europarlamento t-bos narys, Vuhano filharmonijos choro
(Kinija) Garbės meno vadovas, JCDA (Japonijos chorų asociacijos) prezidiumo Garbės narys.
Apdovanojimai. Lietuvos nusipelnęs artistas (1986). Lietuvos Didžiojo kunigaikščio Gedimino ordino Karininko
kryžiaus kavalierius (2005). Apdovanotas Žygimanto Augusto medaliu (2007). Nominuotas LATGA-A „Metų autoriaus“
titului nominacijoje „Dažniausiai užsienyje atliekamų kūrinių autorius“ (2002), už nuopelnus lietuviškai muzikai –
„Radiocentro“ apdovanojimuose (2005), Lietuvos šviesuolio vardui - LRT organizuotuose rinkimuose (2006). LATGA-A
išrinktas „Metų autoriumi“ (2007). LR Vyriausybės kultūros ir meno premijos (2010) laureatas. Apdovanotas LR
Kultūros ministerijos garbės ženklu „Nešk savo šviesą ir tikėk“ (2014) bei Lietuvos nevyriausybinių organizacijų
medaliu „Už nuopelnus Vilniui ir Tautai“ (2014). Jo vadovaujamas „Ąžuoliuko“ choras dukart nominuotas „Aukso
paukštės“ nominacijose: „Tarptautinio spindesio žvaigždė“ (2003) ir „Ryškiausia Lietuvos žvaigždė“ (2005), bei
dienraščio „Respublika“ rinkimuose – Nacionaline vertybe (2010).
Laisvalaikis. Medžio darbai, žūklė, žemės ūkio darbai.

Rolandas Daugėla

Doc. Rolandas Daugėla – choro dirigentas, doro dirigavimo dėstytojas, mokytojas ekspertas, chorų “Cantate Domino”, “Vivere Cantus” įkūrėjas ir meno vadovas, 6- erių tarptautinių chorų festivalių “Lituania Cantat” sumanytojas ir meno vadovas.
1983 – 1990 m. Studijavo Lietuvos Valstybinėjė konservatorijoje (dabar Lietuvos muzikos ir teatro akademija) L. Abariaus choro dirigavimo klasę. 1984 m. buvo pašauktas į karinę tarnybą. 1986 m. tęsė studijas Lietuvos Valstybinėjė konservatorijoje (dabar LMTA) A. Petrausko dirigavimo klasėje. 1988 -1992 m. buvo pakviestas į Lietuvos konservatorijos (dabar LMTA) kamerinį chorą (vad.: A.Krogertas, T.Šumskas, Č.Radžiūnas ), su kuriuo buvo laimėta daug tarptautinių apdovanojimų ir šis choras buvo pirmasis Lietuvoje iškovojęs Grand Prix Europeo titulą.
1999 m. Zalcburgo aukštosios muzikos mokyklos “Mozarteum” profesoriaus Albert Hartinger vedamų kursų - dirigentas-stažuotojas. 2000-2002 m.m. studijavo Lietuvos muzikos akademijos meno aspirantūroje pas prof. Povilą Gylį ir įgijo meno licenciato mokslinį laipsnį, taip pat suteiktas LMTA lektoriaus pedagoginis laipsnis. Nuo 2010 metų žymių choro bei simfoninio dirigavimo meistrų :Stan Engebretson (JAV), Mark Anthony Carpio (Filipinai), Eugeen Chant d’Abelardo (Austrija), Johann Van der Sandt (Pietu Afrikos Respublika), Maris Sirmais (Latvija), Hirvo Surva (Estija), Lesley Ka-hey Chan (Hong Kongas), Gary Graden (Švedija) bei Maskvos P.I.Čaikovskio konservatorijos profesoriaus Vladimiro Ponkino, Margrethe Ek (Norvegija) meistriškumo kursų dalyvis.
1986 - 1989 m. dirbo Lietuvos Vidaus reikalų ministerijos vyrų chore „Sakalas“ (vad. L. Abaris) chormeisterio pareigose Nuo 1989 m. dirba choro dirigavimo specialybės dėstytoju Kauno Juozo Gruodžio konservatorijoje. 1990 m. Prof. A. Petrauskui rekomendavus ir kunigui R. Mikutavičiui pritariant, buvo vienas iš Kauno Vytauto Didžiojo bažnyčios Jaunimo choro ir orkestro įkūrėjų.
1992 m. įsikėlus į Vytauto bažnyčią Pranciškonų ordinui, subūrė Kauno Vytauto Didžiojo bažnyčios kamerinį chorą „Cantate Domino“, kuriam vadovauja iki šiol. 1992 m. pradėjo rengti kasmetinį, išaugusį į tarptautinį chorų sakralinės muzikos festivalį - konkursą „Cantate Domino“.
Nuo 1998 m. choro dirigavimo discipliną dėsto Lietuvos muzikos ir teatro akademijos Kauno fakultete. 2003 -2004 metais R. Daugėla buvo išrinktas ir paskirtas LMTA Kauno fakulteto Muzikos didaktikos ir dirigavimo katedros vedėju. 2003 -2004 ir 2006 – 2008 metais buvo LMTA KF mišraus choro studijos meno vadovas ir dirigentas. 2002 – 2007 m. - Kauno pedagogų kvalifikacijos centro mišraus choro „Diemedis“ meno vadovas ir dirigentas. Nuo 2006 m. Kauno Juozo Naujalio jaunių choro „Cantica“ meno vadovas ir dirigentas. Nuo 2006 metų dirigento specialybės moko Juozo Naujalio muzikos gimnazijoje, 2006 – 2009 m. Aleksandro Kačanausko muzikos mokyklos vyr. mokytojas. Nuo 2015 metų Vytauto Didžiojo universiteto akademinio choro “Vivere Cantus” meno vadovas ir dirigentas.
Su chorais ir mokiniais dalyvauta virš 60 tarptautinių konkursų, festivalių Lietuvoje ir užsienyje. Laimėti aukščiausi apdovanojimai bei prizinės vietos. Paskutinysis kaip geriausio dirigento laimėjimas 2016 m. tarptautiniame šiuolaikinės chorų muzikos konkurse Canti Veris Praga, laimėta I vieta kategorijoje, aukso diplomas, prizas už privalomą čekų autoriaus kurinį, nominacija dėl Grand Prix ir geriausio dirigento prizas.

Rolandas Daugėla yra įvairių kūrybinių sąjungų narys: Lietuvos muzikų sąjungos narys, Lietuvos chorų sąjungos prezidiumo narys, Lietuvos chorų sąjungos Kauno skyriaus narys. Nuo 1996 m. Kauno dainų švenčių vyr. dirigentas, Nuo 1998 m. Pasaulio lietuvių dainų švenčių vyr. dirigentas. Nuo 2006 m. Lietuvos chorų ekspertas – konsultantas. 2015 m. X Šiaurės Amerikos lietuvių dainų šventės “Padainuosim dainų dainelę” vyr. dirigentas.
Įvairių tarptautinių konkursų komisijos pirmininkas ir narys. Nuo 2009 m. Tarptautiniu festivalių „Bratislava Cantat“ komisijos narys, lektorius, bei tarptautinės Erasmus programos dalyvis Bratislavos Taikomųjų menų Universitete Slovakijoje. Nuo 2010 m. Tarptautinių festivalių Kaunas Musica Religiosa, Kaunas Cantat, Šiauliai Cantat, o nuo 2015 Lietuvos muzikos patriarcho Juozo Naujalio sumanytojas ir meno vadovas bei komisijos narys. 2011 m. tarptautinio advento ir kalėdinės muzikos Bratislavoje (Slovakija) vertinimo komisijos narys. 2013 m.Ohrido tarptautinio chorų festivalio – konkurso (Makedonija) vertinimo komisijos narys. 2014 m. tarptautinio chorų festivalio – konkurso „Adrijos jūros Karalienė“ tarptautinės vertinimo komisijos pirmininkas. 2014 m. tarptautinio festivalio – konkurso Bratislavos Jaunimo festivalio II (Slovakija) vertinimo komisijos narys. 2015 m. Tarptautinio festivalio – konkurso „Silver Bels“ Daugpilis (Latvija) vertinimo komisijos narys. 2015 m. XI tarptautinio chorų festivalio Mundus Cantat Sopotas (Lenkija) vertinimo komisijos narys, 2015 m. tarptautinio festivalio – konkurso Bratislavos Jaunimo festivalio II (Slovakija) vertinimo komisijos narys. 2016 m. I tarptautinio Stanislavo Broko Daugpilis (Latvija) jaunųjų choro dirigentų konkurso komisijos narys. 2016 m. II tarptautinio chorų ir orkestrų konkurso Music Festa Florence (Italija) komisijos narys. 2017 III Baltijos chorų konkurso “Pomerania Cantat” (Lenkija) vertinimo, komisijos narys, 2017 m. 52 –ojo Prof. Jana Szyrockiego vardo tarptautinio chorų konkurso Miedzyzdrojach (Lenkija) vertinimo komisijos narys. 2017 m. tarptautinio chorų konkurso “Singing World” Peterburgas (Rusija) vertinimo komisijos narys bei tarptautinių meistriškumo kursų vedėjas. 2017 m. tarptautinio Liviu Borlan vardo chorų konkurso Baia Mare (Rumunija) vertinimo komisijos narys. 2017 m. II tarptautinio Baltijos Jūros chorų konkurso Jurmaloje (Latvija) vertinimo komisijos narys. 2017 m. V tarptautinio muzikos festivalio Bratislavoje (Slovakija) vertinimo komisijos narys. 2018 m. V Pasaulio vaikų ir jaunimo chorų čempionato St.Peterburge (Rusija) vertinimo komisijos narys.

Apdovanojimai:1998 m. už koncertinę veiklą bei lietuvių choro muzikos propagavimą Rolandui Daugėlai paskirta Lietuvos kultūros ministerijos S.Šimkaus I laipsnio premija. 2007 metų kultūros ir meno stipendijos laureatas. 2008 m. Lietuvos meninių kolektyvų „Aukso Paukštės“ nominacijos „Tarptautinio spindesio žvaigždė“ laureatas. 2008 metais už profesionalios muzikos sklaidą apdovanotas nominacija „Tikra muzika“. 2009 m. už sakralinės muzikos puoselėjimą ir sklaidą Lietuvoje bei užsienyje įteiktas Kauno arkivyskupijos įsteigtas padėkos diplomas. 2010 metais už neatlygintinus darbus, sakralinės muzikos puoselėjimą, kamerinio choro „Cantate Domino“ pasiekimus ir aukštus apdovanojimus bei tarptautinio sakralinės muzikos festivalio ir konkurso „Cantate Domino“ organizavimą apdovanotas Kauno miesto savivaldybės įsteigtu „Gerumo kristalu“. 2010 m. už aukščiausius tarptautinius apdovanojimus bei pedagoginę veiklą paskirta Kauno miesto savivaldybės kultūros ir meno premija. 2011 m. už nuopelnus Kauno miestui apdovanotas Kauno miesto burmistro Jono Vileišio žalvariniu medaliu.

Raimondas Katinas

Raimondas Katinas ( g. 1953 m. gegužės 2 d. Vilniuje ).
1971 m. baigė M.K. Čiurlionio menų mokyklą ( dabar NMKČMM ).
1979 m. baigė Lietuvos LTSR Valstybinę konservatoriją (dabar LTMA).
1979 – 1983 m. Valstybinio Operos ir baleto teatro (dabar Lietuvos nacionalinio operos ir baleto
teatras) chormeisteris.
1983 – 1992 m. Lietuvos Radijo ir televizijos valstybinio choro dirigentas.
Nuo 1983 m. iki šių dienų - chorinių disciplinų dėstytojas Nacionalinėje M.K.Čiurlionio menų mokykloje.
1995 – 2005 m. vadovavo moterų chorui „Eglė“, vyrų chorui „Vytis“.
Nuo 2000 m. Vilniaus Balio Dvariono dešimtmetės muzikos mokyklos choro „Viva Voce“ vadovas.
2003 m. Pasaulio lietuvių dainų šventės „KARŪNA TĖVYNEI“
meno vadovo pavaduotojas, vyriausiasis dirigentas.
2005 m. Lietuvos moksleivių dainų šventės „MES – LAISVĖS VAIKAI“
scenarijaus autorius, meno vadovas, vyriausiasis dirigentas.
2012 m. Lietuvos moksleivių dainų šventės „MŪSŲ VARDAS – LIETUVA“
scenarijaus autorius, meno vadovas, vyriausiasis dirigentas.
2016 m. Lietuvos moksleivių dainų šventės „TU MUMS VIENA“
scenarijaus autorius, meno vadovas, vyriausiasis dirigentas.
2014 ir 2018 m. Lietuvos dainų švenčių dirigentas.

Tarptautiniai chorų konkursai

Su kameriniu moterų choru „Eglė“
1998 m. Stasio Šimkaus konkursas Klaipėdoje – 1 vieta,
1999 m. „Hora cantavi“ konkursas Lenkijoje – 1 vieta,
1999 m. Tolosa chorų konkursas Ispanijoje – 3 vieta moterų chorų grupėje

Su choru „Viva Voce“
2008 m. „Il Garda in Coro“ konkursas Italijoje – 2 vieta, 2 specialieji konkurso prizai.
2009 m. Antalya chorų konkursas Turkijoje – GRAN PRIX, 3 specialieji konkurso prizai.
2011 m. „Torrevieja habaneras“ konkuras Ispanijoje – 1 vieta.
2012 m. Montreux chorų konkursas Šveicarija – 2 vieta, specialusis konkurso prizas.
2015 m. Kaunas Musica Religiosa - GRAND PRIX ir žiūrovų simpatijų prizas.

2012 m. choras „Viva Voce“ apdovanotas „Aukso paukšte“ nominacijoje „Tarptautinio
spindesio žvaigždė“. Per pastarąjį dešimtmetį „Viva Voce“ tris kartus koncertavo Italijoje,
taip pat JAV, Prancūzijoje, Anglijoje, Ispanijoje, Vokietijoje, Šveicarijoje, Belgijoje, Austrijoje,
Turkijoje,Vengrijoje, Lenkijoje, Slovakijoje, Latvijoje.

R.Katinas daugelio šalies chorų, jaunųjų dirigentų konkursų žiuri komisijų pirmininkas,
narys. Buvo kviečiamas į tarptautinių konkursų žiuri Italijoje, Turkijoje, Lenkijoje, Latvijoje.

Aranžavo ir pritaikė chorams dešimtis kūrinių. Harmonizavo lietuvių bei įvairių tautų liaudies dainų, sukūrė kūrinių chorams.
Daugelį metų bendradarbiauja spaudoje, internetinėje erdvėje. Parašė kritinių, analitinių bei apžvalginių ir kitų straipsnių chorinės muzikos aktualijomis.

Kęstutis Jakeliūnas

Kęstutis Jakeliūnas (g. 1981 05 19 Šiauliuose) – Kauno kultūros centro “Tautos namai” mišraus choro “Kamertonas” meno vadovas ir dirigentas, Kauno vokalinio ansamblio “Acusto” meno vadovas ir įkūrėjas, Kauno valstybinio choro dirigentas, Lietuvos chorų sąjungos, Lietuvos chorų sąjungos Kauno skyriaus, Lietuvos muzikų sąjungos, Kauno valstybinės filharmonijos meno tarybos narys.
1988 m. baigė Klaipėdos I – ąją muzikos mokyklą, 1999 m. Klaipėdos Eduardo Balsio menų gimnaziją, 2004 m. – Lietuvos muzikos ir teatro akademiją choro dirigavimo bakalauro studijas. 2006 m. Lietuvos muzikos ir teatro akademijoj Kauno fakultete įgijo magistro kvalifikacinį laipsnį ir dirigento profesinę kvalivikaciją.

K. Jakeliūnas dainavo geriausiuose Lietuvos choruose:
1997 – 1999 m. Klaipėdos mišriame chore “Aukuras” (vad. A. Vildžiūnas)
2000 – 2004 m. Vilniaus valstybiniame chore “Vilnius” (vad. P. Gylys)
2003 – 2004 m. Vilniaus miesto savivaldybės chore “Jauna muzika” (vad. V. Augustinas)
Nuo 2004 m. ir iki dabar dirba Kauno valstybiniame chore (vad. P. Bingelis)

Su šiais kolektyvais dalyvavo prestižiniuose chorų konkursuose bei festivaliuose:
1998 m. Tarptautiniame chorų festivalyje – konkurse Oskarshamn ’98 (Švedija)
2000 m. Tarptautiniame chorų konkurse Arezzo (Italija)
2002 m. Tarptautinis chorų konkursas Goricijoje (Italija)
2002 m. Tarptautinis rusų sakralinės muzikos konkursas (Lenkija)
2003 m. European Grand Prix in Choral Singing, Turas (Prancūzija)
2006 m. X – asis Liudwig van Beethoven festivalis (Lenkija)

K. Jakeliūnas dalyvavo šiuose dirigavimo meistriškumo kursuose:
2001 m. Filipinų ir kitų Azijos šalių muzikos interpretacijos (vad. John August Pamintuan)
2004 m. Choro “Jauna muzika” rengiamuose XI dirigavimo meistriškumo kursuose (vad. Bo Holten)
2005 m. Choro “Jauna muzika” rengiamuose XII dirigavimo meistriškumo kursuose (vad. Bob Chilcott)
2007 m. Choro “Jauna muzika” rengiamų XIII dirigavimo meistriškumo kursų aktyvus dalyvis (vad. Werner Pfaff)
2007 m. Vocale Ottobeuren Meisterkurse mit Europa Chor Akademie aktyvus dalyvis (vad. Joshard Daus)
2011 m. Choro “Jauna muzika” rengiamų XV dirigavimo meistriškumo kursų aktyvus dalyvis (vad. Georg Grün)

K. Jakeliūnas tenoro solo partijas yra atlikęs šiuose kūriniuose:
W. A. Mozart – REQUIEM
J. Haydn – DIE SIEBEN LETZTEN WORTE UNSERES ERLÖSERS AM KREUZE
Č. Sasnauskas – REQUIEM
K. Jakeliūnas yra aktyvus Kauno miesto renginių dalyvis. Nuo 2006 m. Kauno miesto dainų švenčių vyr. dirigentas. 2008 m. (ISCM) organizuotame renginyje “World Music Days 2008” – dirigavo suomių kompozitoriaus kūrinį vyrų chorui “Khorg”. Su Kauno vokaliniu ansambliu “Acusto” nuo 2011 m. rengia kasmetinius interpretavimo kursus. 2014 m. dainų šventės Vilniuje “Čia – mano namai” vyr. dirigentas. 2014 m. už Kauno miesto garsinimą apdovanotas Kauno miesto burmistro Jono Vileišio žalvariniu bei pasidabruotu medaliais.

Donatas Zakaras

1997 m. baigiau E. Balsio menų gimnaziją Klaipėdoje. 2003 m. baigiau choro dirigavimo magistro (Č. Radžiūno klasė), 2005 m. kompozicijos bakalauro, 2009 m. kompozicijos magistro studijas (O. Balakausko klasė) Lietuvos muzikos ir teatro akademijoje.
Dalyvavau Europos chorų akademijoje (Europa Chor Akademie, Vokietija), tris kartus buvau pakviestas į Štutgarto Bacho akademiją (Internationale Bachakademie Stuttgart, Vokietija).
Nuo 2003 m. iki 2012 m. dainavau Vilniaus savivaldybės chore „Jauna muzika“.
Nuo 2006 m. Lietuvos liaudies kultūros centro muzikos poskyrio vyriausias specialistas.
2007 m. ir 2009 m. Dainų dienos programos direktorius.
2013 m. apdovanotas Lietuvos kompozitorių sąjungos įsteigta M.K.Čiurlionio premija.
2005 m. Moksleivių dainų šventei rašiau muziką, taip pat buvau pakviestas kaip dirigentas. 2005 m. Lietuvos Valstybinio simfoninio orkestro užsakymu parašiau kūrinį „Štrausas prerijose“, kuris buvo atliktas orkestro sezono uždarymo koncerte, minėtam orkestrui esu daręs aranžuočių. Choras „Jauna muzika“ ir „Šv. Kristoforo orkestras“ atliko mano (bakalauro diplominį) kūrinį „Gitanjali“ (Rabindranath Tagore ž.). Kartu su Zita Bružaite ir Antanu Kučinsku dainų ir šokių ansambliui „Lietuva“ parašiau muziką spektakliui „Lietuviškos giesmės“. 2009 m. Lietuvos tūkstantmečio dainų šventės Moksleivių dainų programoje skambėjo mano sukurtas „Būtasis dažninis ruduo“ (J. Erlicko ž.). 2010 m. Baltijos šalių studentų dainų ir šokių šventės finale skambėjo mano kūrinys „Aukštyn srove“. 2011 m. mišrus choras „Aidija“ ir Zubovų duetas Vilniaus rotušėje atliko mano kūrinį „Putinas naktyje“. 2013 m. išleista autorinė choro muzikos kompaktinė plokštelė „Rorate caeli desuper“ (Vilniaus valstybinis choras „Vilnius“). 2015 m. išleista autorinė mano choro muzikos kompaktinė plokštelė „Nors žvaigžde tu pakiltum...“ (Valstybinis choras „Polifonija“). 2015 m. vasario 16 d. iškilmėse Nacionalinėje filharmonijoje skambėjo mano kūrinys atliekamas Nacionalinio simfoninio orkestro „Pjesė simfoniniam orkestrui“. Latvijos natų leidykla „Musica Baltica“ priklausanti „Edition Peters“ išleido 15-a mano kūrinių chorui. Į 2018 m. Dainų dienos programos finalą įtraukta mano išplėtota lietuvių liaudies daina „O kai sauliūtė tekėjo“ 2016 m. LNKC organizuojamame Naujų kūrinių chorams ir vokaliniams ansambliams pelniusi pirmą premiją. Išleistos Vilniaus choro „Jauna muzika“, valstybinio choro „Vilnius“, vokalinio ansamblio „Balsai“ kompaktinės plokštelės su mano kūriniais. Kūriniai chorui ne kartą yra skambėję Lietuvos Nacionalinės Filharmonijos ir Kongresų rūmų salėse, konkursuose užėmę prizines vietas. Esu parašęs muziką teatro spektakliams, instaliacijoms, reklamai, muzikinių spektaklių vaikams. Choriniai ir instrumentiniai kūriniai skamba tarptautiniuose (Singapūras, Austrija, JAV, Japonija, Italija, Lenkija, Estija) konkursuose ir festivaliuose.

Arvydas Girdzijauskas

1957 m. gimė Vilniuje.
1974 m. baigė Vilniaus Salomėjos Nėries vidurinę mokyklą. Mokydamasis mokykloje dainavo “Ąžuoliuko” berniukų chore, mokėsi groti fortepijonu.
1974 m. įstojo į Lietuvos Valstybinės konservatorijos chorinio dirigavimo specialybę. 1979 m. ir ją baigė su pagyrimu. Studijų metu dirbo chormeisteriu Vilniaus Valstybinio Universiteto mišriam chore ir mergaičių chore “Liepaitės”.
1979 m. atkūrė Lietuvos Televizijos ir radijo vaikų chorą. Jam vadovavo iki 1992 m.
1992 m. Arvydo Girdzijausko iniciatyva Klaipėdoje buvo įkurta visos dienos estetinės pakraipos Humanitarinė mokykla (dabar Vydūno gimnazija) siekianti praktiškai derinti bendrąjį lavinimą su aktyvia menine ir kūrybine veikla bei estetiniu ugdymu. Šios gimnazijos direktoriumi, muzikos mokytoju ir choro vadovu dirba iki šiol.
1996 m. suteikta mokytojo – eksperto kvalifikacinė kategorija.
2008 m. Suteikta 1-oji vadybinė kategorija.
2008 m. Apginta socialinių mokslų daktaro disertacija tema „Aukštesniųjų klasių mokinių dorovinės kultūros ugdymas muzikine veikla“.
2012 m. inicijuotas savitos pedagoginės sampratos „Mokinių humanistinės kultūros ugdymas menine veikla“ sukūrimas, aprobavimas ir įgyvendinimas Klaipėdos Vydūno gimnazijoje.
Su Vydūno gimnazijos vaikų choru aktyviai koncertuoja, pelnė prizų respublikiniuose ir tarptautiniuose konkursuose. Dažnai kviečiamas diriguoti regioninėse ir respublikinėse dainų šventėse.

Kristijonas Bartoševičius

Kristijonas nuo 2012 m. yra Berniukų ir jaunuolių choro „Ąžuoliukas“ direktorius. Tame pačiame chore dainuoja nuo 1993 m.
2010 m. baigė ekonomikos bakalauro studijas ISM Vadybos ir ekonomikos universitete. Studijuodamas Kristijonas žinias gilino ne tik Lietuvoje, bet ir Turkijoje, Prancūzijoje, Indijoje, Maltoje.
Baigęs studijas Kristijonas pradėjo dirbti skirtingose kultūros sferose. Šiuo metu jis yra džiazo festivalio „Vilnius Mama Jazz” vadybininkas, organizuoja renginius, veda radijo laidą, vaidina televizijoje ir kino filmuose.

Scroll Up