Paieška

Pratęsiamas paraiškų teikimo terminas LCHS konkurse Premijai už produktyvią kūrybinę veiklą chorinės kultūros srityje laimėti

Lietuvos chorų sąjungos Tarybos posėdyje 2022 m. vasario mėn. 26 d. patvirtinti Premijų už produktyvią kūrybinę veiklą chorinės kultūros srityje skyrimo nuostatai. 

Šiais metais premijos skiriamos už 3 (trejų) metų produktyvią kūrybinę veiklą chorinės kultūros srityje. Konkurse gali dalyvauti chorų vadovai, dirigentai. Paraiškos priimamos iki 2022 m. gegužės mėn. 21 d. 

Informacija apie skirtą premiją ir premijos laureatus, ne vėliau kaip iki birželio mėn. 30 d. viešai skelbiama LCHS internetinėje svetainėje www.lchs.lt, portale www.choras.lt ir LCHS naujienlaiškyje.

LIETUVOS CHORŲ SĄJUNGOS PREMIJOS UŽ PRODUKTYVIĄ KŪRYBINĘ VEIKLĄ CHORINĖS KULTŪROS SRITYJE SKYRIMO NUOSTATAI

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Lietuvos chorų sąjungos premijos skyrimo nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos chorų sąjungos (toliau- LCHS) premijai už produktyvią kūrybinę veiklą chorinės kultūros srityje (toliau – Premija) skirtų paraiškų pateikimo, jų vertinimo ir premijos skyrimo tvarką.
 2. Premijos tikslas – įvertinti ir paskatinti Lietuvos mėgėjų chorų dirigentus praėjusių 3 (trejų)  metų laikotarpiu savo produktyvia profesine – kūrybine veikla reikšmingai prisidėjusius plėtojant Lietuvos chorinę kultūrą, svarų indėlį ją puoselėjant, išsaugant senąsias bei kuriant naująsias choro meno tradicijas.
 3. Premijos steigėja – LCHS.
 4. Premija gali būti skiriama tik LCHS nariams.
 5. Kiekvienais metais skiriamų premijų kiekis ir premijos dydis gali kisti.
 6. Premija skiriama šiose kategorijose:

a) Lietuvos didžiųjų miestų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių) suaugusių mišraus choro dirigentui (-ei);

b) Lietuvos didžiųjų miestų (Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių) vaikų choro dirigentui (-ei);

c) Lietuvos miestų (išskyrus didžiuosius) ir rajonų suaugusių mišraus choro dirigentui (-ei);

d) Lietuvos miestų (išskyrus didžiuosius) ir rajonų vaikų choro dirigentui (-ei);

e) Lietuvos aukštųjų mokyklų studentų choro dirigentui (-ei);

f) Lietuvos miestų (įskaitant didžiuosius) ir rajonų jaunimo (gimnazijų ir vidurinių mokyklų) mišraus choro dirigentui (-ei);

g) Lietuvos miestų (įskaitant didžiuosius) ir rajonų lygių balsų (moterų, vyrų) choro dirigentui (-ei),

h) Lietuvos miestų (įskaitant didžiuosius) ir rajonų bažnyčios choro dirigentui (-ei).

II. PARAIŠKŲ PATEIKIMO TVARKA

 • Teikti paraiškas ir siūlyti pretendentus premijai gali juridiniai ir fiziniai asmenys.
 • Paraiškas premijai kandidatai gali teikti keliose kategorijose.
 • Paraiškoje laisva forma pateikiama ši informacija:

a) pretendento vardas, pavardė, darbovietė (-ės), pareigybė, mob.tel., el.pašto adresas;

b) praėjusių 3 (trejų) metų kūrybinės veiklos aprašas (pvz. sukurtos ir atliktos meninės programos, koncertinė veikla, dalyvavimas konkursuose, festivaliuose, dainų šventėse ir kt. renginiuose, laimėjimai, apdovanojimai, organizacinė – vadybinė veikla ir kt.).  

 1. Paraiška premijai pateikiama LCHS Paraiškų vertinimo – premijos skyrimo komisijai iki einamų metų gegužės 1 d.
 2. Paraiška siunčiama paštu adresu: Lietuvos chorų sąjunga, Barboros Radvilaitės g. 8, LT-01124 Vilnius, arba el. paštu adresu: info@lchs.lt Paraišką siunčiant paštu, ji pateikiama užklijuotama voke su užrašu „PARAIŠKA Lietuvos chorų sąjungai“.

III. PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR PREMIJOS SKYRIMAS

 1. Paraiškas premijai vertina LCHS tarybos sudaroma ir tvirtinama paraiškų vertinimo –  premijos skyrimo komisija.
 2. Paraiškų vertinimo – premijos skyrimo komisija, išnagrinėjusi paraiškas ir įvertinusi pretendentų nuopelnus Lietuvos chorines kultūros srityje už 3 (trejų) metų laikotarpį, atviru balsavimu, paprasta balsų dauguma išrenka po vieną premijos laureatą, kiekvienoje kategorijoje. Jeigu kurioje nors premijos kategorijoje pateiktų paraiškų nėra, pretendentai neatitinka reikalavimų ar pan., komisija gali premijos neskirti, skirti dvi premijas kitoje kategorijoje panaudojant šios kategorijos premijos lėšas, arba padalinti premiją keliems nominantams toje pačioje kategorijoje.
 3. Paraiškų vertinimo – premijos skyrimo komisija iki einamųjų metų birželio 1 d. įvertina pateiktas paraiškas ir kandidatūras, atsižvelgdama į pretendentų profesinės – kūrybinės veiklos:

a) intensyvumą ir produktyvumą,

b) meninę vertę,

c) novatoriškumą, 

d) originalumą, 

e) lietuvių kompozitorių kūrybos propagavimą,

f) pretendento organizacinę ir vadybinę veiklą,

g) kitus aspektus.

 1. Paraiškų vertinimo – premijos skyrimo komisijos sprendimai yra galutiniai ir neskundžiami.
 2. Premijas laureatams, vadovaudamasis Paraiškų vertinimo – premijų skyrimo komisijos posėdžio protokolu, savo įsakymu skiria LCHS prezidentas (-ė).
 3. Informacija apie skirtą premiją ir premijos laureatus, ne vėliau kaip iki einamųjų metų birželio mėn. 15 d. viešai skelbiama LCHS internetinėje svetainėje www.lchs.lt, portale www.choras.lt ir LCHS naujienlaiškyje.
 4. Premija tam pačiam asmeniui vėl gali būti skiriama ne anksčiau kaip po 3 (trejų) metų.

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 1. Nuostatus tvirtina LCHS taryba.
 2. Šie Nuostatai skelbiami LCHS interneto svetainėje www.lchs.lt, portale www.choras.lt bei LCHS naujienlaiškyje.
 3. Nuostatai keičiami, pildomi ar pripažįstami netekę galios Lietuvos chorų sąjungos Tarybos sprendimu.