Paieška

Skelbiama kvalifikacijos kėlimo programa jauniesiems choro dirigentams

Lietuvos chorų sąjungos lėšomis finansuojama kvalifikacijos kėlimo jauniesiems choro dirigentams programa. Paraiškos priimamos iki š.m. balandžio 8 d.

Svarbiausi programos aspektai:

 1. Tarptautiniai kvalifikacijos kėlimo kursai turi vykti 2024 metais;
 2. Vienam asmeniui finansuojama ne daugiau nei 200 eurų dalyvio mokesčio;
 3. Programoje dalyvauti gali TIK Lietuvos chorų sąjungos nariai.

LIETUVOS CHORŲ SĄJUNGOS LĖŠOMIS FINANSUOJAMOS KVALIFIKACIJOS KĖLIMO JAUNIESIEMS CHORO DIRIGENTAMS PROGRAMOS TEIKIMO GAIRĖS

I SKYRIUS
BENDROSIOS NUOSTATOS

 1. Lietuvos chorų sąjungos lėšomis finansuojamos kvalifikacijos kėlimo jauniesiems choro dirigentams programos (toliau – Programa) teikimo gairės (toliau – Gairės) nustato reikalavimus pareiškėjams, paraiškų teikimo tvarką, paraiškų vertinimą ir sprendimo dėl finansavimo priėmimą, pareiškėjo teises ir pareigas, atsiskaitymo už skirtas lėšas tvarką.
 2. Informacija apie Lietuvos chorų sąjungos (toliau – LCHS) chorų Programos paraiškų teikimą skelbiama LCHS interneto svetainėje www.lchs.lt.
 3. Gairės yra parengtos vadovaujantis Lietuvos chorų sąjungos įstatais bei Lietuvos chorų sąjungos Tarybos nutarimu.
 4. Gairės taikomos pareiškėjams, teikiantiems paraiškas bei Paraiškų vertinimo komisijai, vertinančiai ir atrenkančiai finansuojamas paraiškas bei prižiūrinčiai jų įgyvendinimą ir atsiskaitymą už skirtas lėšas.
 5. LCHS lėšos yra skiriamos tik Programos dalyvių mokesčiui ar jo daliai apmokėti, išskyrus tuos atvejus, kuomet pareiškėjas gavo finansavimą (pilną ar dalinį) tapačios veiklos išlaidoms padengti iš Lietuvos kultūros tarybos.
 6. LCHS lėšos nėra skiriamos:
  6.1. asmenų, dalyvausiančių kvalifikacijos kėlimo kursuose, kelionės, maitinimo, apgyvendinimo ir kitoms – ne dalyvio mokesčio – išlaidoms padengti;
 7. Gairėse vartojamos sąvokos:
  1. Paraiška –  nustatytos formos dokumentas, pareiškėjo teikiamas LCHS Paraiškų vertinimo komisijai, siekiant gauti kvalifikacijos kėlimo kursų dalyvio mokesčio ar jo dalies apmokėjimą;
  1. Pareiškėjas – asmuo, LCHS narys, teikiantis paraišką LCHS Paraiškų vertinimo komisijai, siekiant gauti kvalifikacijos kėlimo kursų dalyvio mokesčio ar jo dalies apmokėjimą;
  1. Kvalifikacijos kėlimo renginys – seminaras, kursai, stovykla ar kita forma organizuojamas tarptautinis renginys, skirtas gilinti jaunojo choro dirigento kompetencijas ir suteikiantis  kvalifikacijos kėlimo pažymėjimus.
  1. Programos dalyvis – asmuo, LCHS narys, kuriam LCHS Paraiškų vertinimo komisija nusprendė finansuoti tarptautinių kvalifikacijos kėlimo kursų dalyvio mokestį ar jo dalį.
  1. Viešinimas – visuomenės apie tarptautiniuose kvalifikacijos kėlimo kursuose dalyvausiantį/dalyvavusį asmenį, Lietuvos chorų sąjungą bei jos indėlį prisidedant prie asmens dalyvavimo kvalifikacijos kėlimo kursuose.

II SKYRIUS
REIKALAVIMAI PAREIŠKĖJAMS

 • Paraiškas dėl asmenų tarptautinių kvalifikacijos kėlimo kursų dalyvio mokesčio apmokėjimo gali teikti fiziniai asmenys, tik LCHS nariai.
 • Asmuo yra Lietuvos Respublikos pilietis.
 • LCHS lėšomis finansuojami:
  10.1. Programos dalyvio mokestis, bet ne daugiau nei 200 eurų. Lėšų dalį, kurios nepadengia skirtos LCHS lėšos, turi padengti pareiškėjas savo arba partnerių (rėmėjų) indėliu (išskyrus LTKT). Teikiant paraišką prašoma nurodyti kitus finansavimo šaltinius.
 • Tarptautinis kvalifikacijos kėlimo renginys, dėl kurio yra teikiama paraiška, privalo vykti 2024 metais.
 • Programos dalyvio mokesčio finansavimas gali būti skiriamas vienam asmeniui vieną kartą per 2024 metus dalyvauti viename kvalifikacijos kėlimo renginyje.

III SKYRIUS
PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

 1. Kvietimas lietuvių kalba ir visa informacija apie kvietimą skelbiama LCHS interneto svetainėje www.lchs.lt.
 2. Siekdamas gauti finansavimą, pareiškėjas LCHS Paraiškų vertinimo komisijai turi pateikti:
  1. nustatytos formos tinkamai lietuvių kalba užpildytą paraišką nurodytoje elektroninėje platformoje.
 3. Prie paraiškos pridedama:
  1. oficialiai paskelbta informacija apie vyksiantį kvalifikacijos kėlimo renginį, Programos dalyvio registracijos patvirtinimas arba registracijos forma;
  1. jei dokumentai yra ne lietuvių, kartu su dokumentais turi būti pateikti jų vertimai į lietuvių kalbą (vertimas gali būti laisvos formos);
  1. laisvos formos trumpas asmens veiklos pristatymas;
  1. kiti dokumentai (jų kopijos), kurie, pareiškėjo nuomone, gali būti svarbūs vertinant paraišką.
 4. Paraiškos priimamos iki 2024 m. balandžio 8 d., o finansavimo rezultatai skelbiami ne vėliau nei iki š.m. balandžio 22 d.

IV SKYRIUS
PARAIŠKŲ VERTINIMAS IR SPRENDIMO DĖL FINANSAVIMO PRIĖMIMAS

 1. LCHS pateiktų paraiškų vertinimą sudaro vienas etapas:
  1. Gautos paraiškos pateikiamos Paraiškų vertinimo komisijai, kuri, jas įvertinusi, priima sprendimą dėl finansavimo.
 2. Informacija apie priimtus sprendimus skirti finansavimą pareiškėjams skelbiami kiekvienam pareiškėjui nurodytu paraiškoje elektroniniu paštu ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo tokių sprendimų priėmimo dienos.

V SKYRIUS
SUTARTIES SUDARYMAS IR SUTARTIES VYKDYMO PRIEŽIŪRA

 1. Po Paraiškų vertinimo komisijos teigiamo sprendimo, tarptautinio kvalifikacijos kėlimo renginio dalyvio mokestis pagal pateiktą sąskaitą faktūrą sumokamas renginio organizatoriams nurodant asmenį, už kurį mokama arba – kompensacijos atveju – į nurodytą asmens sąskaitą jam pateikus mokėjimo įrodymo dokumentus..

VI SKYRIUS
PARAMOS GAVĖJO TEISĖS IR PAREIGOS

 • Programos dalyvis privalo užtikrinti, kad: 
  • dalyvaus nurodytame kvalifikacijos kėlimo renginyje;
  • dalyvio mokesčiui padengti išlaidas, kurių nepadengia LCHS Tarybos skirtos lėšos, būtų padengtos iš kitų šaltinių, išskyrus Lietuvos kultūros tarybos Fondą.
 • Nustačius, kad paramos dalyvis neįvykdė bent vieno Gairių 20 punkte nustatyto įsipareigojimo, Paraiškų vertinimo komisija nustato terminą, per kurį LCHS turi būti grąžinamos visa dalyvio mokesčio apmokėjimui skirta suma per 30 kalendorinių dienų nuo pažeidimo fiksavimo.

VII SKYRIUS
ATSISKAITYMO UŽ SKIRTAS LĖŠAS TVARKA

 • Programos dalyvis gavėjas po tarptautinio kvalifikacijos kėlimo renginio, LCHS darbuotojui pateikia:
  • laisvos formos ataskaitą apie dalyvavimą renginyje pridedant gautą kvalifikacijos kėlimo pažymėjimą;
 • Programos dalyviai kurie iki einamųjų metų gruodžio 20 d. privalėjo atsiskaityti už dalyvavimą kvalifikacijos kėlimo renginyje, tačiau to tinkamai nepadarė, paraiškos vėlesniuose finansavimo teikimuose nebus priimamos.

VIII SKYRIUS
BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

 • Projektų konkursų dokumentai LCHS saugomi teisės aktų nustatyta tvarka ir terminais.
 • Viso projekto įgyvendinimo laikotarpiu yra taikomos projekto paraiškos teikimo metu galiojusių Gairių nuostatai.
 • Asmens duomenys, nurodyti Gairių prieduose yra tvarkomi projektų administravimo tikslu.