Paieška

Skelbiamas LCHS konkursas Premijoms už produktyvią kūrybinę veiklą chorinės kultūros srityje 2019 metais laimėti

LCHS premijos nuostatai

Lietuvos chorų sąjungos Tarybos posėdyje 2020 m. vasario 22 d. patvirtinti Premijų už produktyvią kūrybinę veiklą chorinės kultūros srityje skyrimo nuostatai. 

Šiais metais premijos skiriamos už 2019 metų produktyvią kūrybinę veiklą chorinės kultūros srityje. Konkurse gali dalyvauti chorų vadovai, dirigentai. Paraiškos teikiamos iki 2020 m. balandžio 1 d. 

2020 metais skiriamos 5 premijos po 1 000 (vieną tūkstantį) Eur:

 1. premija miesto (tik vieno iš didžiųjų Lietuvos miestų – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių) suaugusiųjų choro dirigentui(-ei);
 2. premija miesto (tik vieno iš didžiųjų Lietuvos miestų – Vilniaus, Kauno, Klaipėdos, Šiaulių) vaikų choro dirigentui(-ei);
 3. premija rajono (visų kitų Lietuvos vietovių, išskyrus Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių) suaugusiųjų choro dirigentui(-ei);
 4. premija rajono (visų kitų Lietuvos vietovių, išskyrus Vilniaus, Kauno, Klaipėdos ir Šiaulių) vaikų choro dirigentui(-ei);
 5. premija studentų choro dirigentui(-ei).

Projektą finansuoja Lietuvos kultūros taryba.

LIETUVOS CHORŲ SĄJUNGOS PREMIJŲ UŽ PRODUKTYVIĄ KŪRYBINĘ VEIKLĄ CHORINĖS KULTŪROS SRITYJE SKYRIMO NUOSTATAI

 I. BENDROJI DALIS

 1. Lietuvos chorų sąjungos premijų skyrimo nuostatai (toliau – Nuostatai) reglamentuoja Lietuvos chorų sąjungos premijų už produktyvią kūrybinę veiklą chorinės kultūros srityje (toliau – premijos) skirtų dokumentų pateikimo, jų nagrinėjimo ir premijų skyrimo tvarką.
 2. Premijų tikslas – įvertinti Lietuvos choro dirigentus savo praėjusių metų veikla padėjusius plėtoti Lietuvos chorinę kultūrą, už reikšmingą praėjusių metų indėlį į chorinę kultūrą ir jos puoselėjimą, senųjų chorinių tradicijų išsaugojimą bei naujų kūrimą.
 3. Premijų steigėja – Lietuvos chorų sąjunga.
 4. Kiekvienais metais skiriamų premijų skaičius ir premijų dydžiai gali skirtis.

II. KANDIDATŲ PREMIJOMS GAUTI PATEIKIMO TVARKA

5. Pretendentus premijoms gauti gali siūlyti juridiniai ir fiziniai asmenys.

6. Siūlant pretendentus, laisva forma pateikiama ši informacija:

 • Kandidato vardas, pavardė, darbovietė(-ės), mob.tel., el.paštas.
 • Praėjusiųjų metų kūrybinės veiklos aprašymas (pvz. sukurtos meninės programos, dalyvavimas koncertuose bei konkursuose, laimėjimai su vienu ar keliais choriniais kolektyvais).

7. Pretendentai premijai gauti siūlomi iki einamųjų metų balandžio 1 d. Lietuvos chorų sąjungos Premijų skyrimo paraiškų vertinimo komisijai.

8. Jei paraiška teikiama popieriniu variantu, ji turi būti pateikta užklijuotame voke, ant kurio turi būti užrašas „PARAIŠKA Lietuvos chorų sąjungai“. Paraiška gali būti siunčiama adresu Lietuvos chorų sąjunga, Barboros Radvilaitės g. 8, LT-01124 Paraiška gali būti teikiama ir el. būdu siunčiant ją adresu info@lchs.lt

 

III. PREMIJŲ SKYRIMAS

 1. Pretendentus vertina Premijų skyrimo paraiškų vertinimo komisija, kuri sudaroma ir tvirtinama LCHS Tarybos narių.
 2. Premijų skyrimo paraiškų vertinimo komisija, išnagrinėjusi pretendentų nuopelnus Lietuvos chorines kultūros srityje ankstesniais metais, atviru balsavimu, balsų dauguma išrenka po vieną premijos laimėtoją. Jei kuriai nors premijos kategorijai nėra pateiktų paraiškų, pretendentai neatitinka reikalavimų ar pan., komisija gali neskirti premijos, skirti dvi premijas į kitos premijos vieną poziciją arba padalinti premijų sumą dviems kandidatams. Kiekvienas kandidatas gali teikti paraiškas į vieną ar kelias premijų kategorijas.
 3. Premijų skyrimo paraiškų vertinimo komisija iki einamųjų metų gegužės 1 d. įvertins pateiktas kandidatūras, atsižvelgdama į :
 • meninę vertę,
 • novatoriškumą, 
 • originalumą, 
 • dėmesį nacionalinei muzikai;
 • kitus aspektus.

12. Premijų skyrimo paraiškų vertinimo komisijos sprendimai įforminami posėdžių protokolais, kuriuos pasirašo komisijos pirmininkas ir sekretorius

13. Jeigu yra galimas viešųjų ir privačiųjų interesų konfliktas, Premijų skyrimo paraiškų vertinimo komisija nariai nusišalina nuo konkretaus pretendento premijai gauti svarstymo.

14. Premijų skyrimo paraiškų vertinimo komisijos sprendimai neskundžiami.

15. Premijas įsakymu skiria Lietuvos chorų sąjungos prezidentas(-ė), atsižvelgdamas(-a) į Premijų skyrimo paraiškų vertinimo komisijos rekomendacijas.

16. Informacija apie premijų laimėtojus bus paskelbta ne vėliau kaip einamųjų metų gegužės 15 dieną.

17. Premijų laureatai skelbiami viešai Lietuvos chorų sąjungos interneto svetainėje lchs.lt, portale www.choras.lt ir Lietuvos chorų sąjungos naujienlaiškyje.

18. Premija tam pačiam asmeniui gali būti skiriama ne anksčiau kaip po 5 metų nuo ankstesnės premijos gavimo

IV. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

19. Šie Nuostatai skelbiami Lietuvos chorų sąjungos interneto svetainėje lchs.lt, portale www.choras.lt bei Lietuvos chorų sąjungos naujienlaiškyje.

20. Nuostatai keičiami, pildomi ar pripažįstami netekę galios Lietuvos chorų sąjungos Tarybos