Paieška

Kviečiame siūlyti 2022 metų renginius/veiklas pagal Lietuvos chorų sąjungos remiamas chorinės veiklos kryptis!

LIETUVOS CHORŲ SĄJUNGOS REMIAMOS CHORINĖS VEIKLOS KRYPTYS 2022 METAIS

LCHS Taryba nutarė prioritetinį dėmesį 2022 metais skirti šioms veiklos kryptims:

  1. Žymių Lietuvos chorvedžių seminarai ir koncertinių programų su regioniniais chorais rengimas (siūlytume  jungtis po kelis regioninius chorus ir kviesti žinomą chorvedį vesti seminarą, praktinius mokymus ar parengti koncertinę programą).
  2. Lietuvoje vykstantiems tarptautiniams konkursams specialių prizų skyrimas (pvz. geriausiam dirigentui, už vertingiausią chorinę programą, už lietuviškų kūrinių geriausią atlikimą ir pan.) pagal pateiktas paraiškas.
  3. Renginiai, skirti skatinti bei stiprinti studentų chorų koncertinę, konkursinę veiklą.
  4. Stiprinant moterų chorų judėjimą – lauksime iniciatyvų dėl moterų chorų festivalių ar konkursų, taip pat dėl kūrinių užsakymų, seminarų bei meistriškumo kursų moterų chorams.
  5. Siekiant skatinti gimnazijų mišrių chorų ir vyrų chorų judėjimą, paremti jų iniciatyvas – šios sritys taip pat laikomos prioritetinėmis.

Kitų žanrų atstovai taip pat gali kreiptis su motyvuotomis idėjomis ir iniciatyvomis, skirtomis pagerinti Lietuvos chorinio dainavimo situaciją, didinti chorinio dainavimo patrauklumą bei populiarumą.

LCHS įsipareigoja pagal galimybes remti renginių, iniciatyvų organizatorius, tačiau neturi galimybės tų veiklų organizuoti.

Gavus LCHS paramą veikloms ar renginiams, privalu Lietuvos chorų sąjungai pateikti ataskaitą apie lėšų panaudojimą ir pagrindžiančius dokumentus per 30 kalendorinių dienų nuo renginio/veiklos pabaigos.

LCHS parama negali būti skiriama, kuomet pareiškėjas gavo finansavimą (pilną ar dalinį) tapačios veiklos išlaidoms padengti iš Lietuvos kultūros tarybos.

Paraiškas pagal pridėtą formą prašome teikti iki 2021 m. rugsėjo 5 d. Lietuvos chorų sąjungos administratorei Astai Balnionytei-Grajevskei el. paštu info@lchs.lt (siunčiamas pasirašytas skenuotas dokumentas). Detalesnė informacija mob. tel.: +37061570810 (R. Gelgotienė).